Kérjük írja meg panaszát, munkatársaink válaszolnak Önnek!

Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek
A termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos kifogásokat a Vásárló írásban terjesztheti elő, az alábbi módok valamelyikén:
(a) a Webáruház postacímére (8400 Ajka Szabadság tér 11) küldött levélben,
(b) a Webáruház által megadott átvételi ponton (8400 Ajka Szabadság tér 11) nyitvatartási időben az átvételi pont alkalmazottjai részére leadott levélben,
(c) a Webáruház részére küldött e-mailben (info@artdesignekszer.hu).
A Webáruház a Vásárló részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld a Vásárló részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban a Webáruház az elutasítás indokát is megjelöli.
A Webáruház tevékenységével összefüggő panasz esetén a Vásárló az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
(a) Veszprém megyei Békéltető Testület (8200 Veszprém, Radnóti tér 1,

Tel: 06-88-814-111) fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése esetén (A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.);
A Webáruházat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testület eljárásban.
A Webáruház köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvét meghallgatásokon, valamint előzőleg érdemi válasziratot küldeni a békéltető testület számára.
Kivétel, ha a Webáruház nem a békéltető testület megyéjében van bejegyezve. Ez esetben elegendő a fogyasztói igényét illetően arról nyilatkozni előzetesen írásban, van-e egyezségi ajánlat, és ha van, akkor mire terjed ki.
(b) területileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez az üzlet nyitvatartási idejével, a kereskedelmi engedéllyel és a vásárlók könyvével kapcsolatos panaszok esetén;
(c) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályához (cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3., telefonszám: +36-1/313-0020, email: nnyevo@bfkh.gov.hu) a nemesfémek kereskedelmi tevékenységével, a fémjelzéssel kapcsolatos rendelkezések és a pénzmosási előírások megsértése esetén;
(d) Gazdasági Versenyhivatalhoz (cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. telefon: +36-1/472-8851, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu, levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 62., Pf.: 211.) a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés esetén;
(e) területileg illetékes járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályához fogyasztóvédelmi tárgyú panaszok esetén;
(f) bírósághoz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.
g) online vitarendezés kezdeményezése az alábbi linken elérhető http://www.ec.europa.eu/odr